Tietosuojaseloste Suoramarkkinointi

1 Yhteisrekisterinpitäjät ja yhteystiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 0185497-2

Puhelinosuuskunta IPY
Pohjolankatu 5
74100 Iisalmi
Y-tunnus: 0170403-4

Kaisanet Oy
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2366937-2

Herman IT Oy
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2392690-6

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö sekä yhteystiedot

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@kpo.fi

3 Rekisterin nimi

Suoramarkkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään yhteisrekisterinpitäjien ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä.

5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 6

6 Rekisterin tietosisältö

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot. Rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

(Henkilötietolain10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.) Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, yhteisrekisterinpitäjien palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteisrekisterinpitäjien ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja ei luovuteta yhteisrekisterin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

9 Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen tai viranomaisvelvoitteiden
mukaisen ajan.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
– Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustamisoikeus

12 Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhteisrekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjän palveluksessa, sekä yhteisrekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
avulla.

13 Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.

14 Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33

15 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle