Tietosuojaseloste Rekrytointi

1 Yhteisrekisterinpitäjät ja yhteystiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 0185497-2

Herman IT Oy
Lönnrotinkatu 12 A 1. krs
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2392690-6

Kaisanet Oy
Pohjolankatu 20
87100 Kajaani
Y-tunnus: 2366937-2

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö sekä yhteystiedot

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@kpo.fi

3 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään rekrytointien toteuttamiseksi

5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 6

6 Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Linkedin -profiilin osoite, henkilön itse toimittamat henkilökohtaiset tiedot.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itsestään.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja ei luovuteta yhteisrekisterinpitäjän lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

9 Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisen mukaisen ajan. Avoimissa hakemuksissa hakija voi valita säilytysajan 3 tai 6 kuukautta.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet:
– Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Vastustamisoikeus
– Kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12 Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain yhteisrekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt, jotka ovat yhteisrekisterinpitäjän palveluksessa, sekä yhteisrekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan
avulla.

13 Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.

14 Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33 ja 34

15 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.